To nejdůležitější z VOP:

 • Doprava ZDARMA při nákupu nad 1500 Kč

 • Ke každé objednávce nad 700 Kč malý dárek

 • Slevové kódy nejdou kombinovat

 • Peníze vám přijdou na účet do 14 dní od řádného vrácení zboží

 • Když svou objednávku necháte nevyzvednutou, příště už vás poprosíme o platbu předem

 • GDPR: Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu se zásadami zohledňujícími požadavky GDPR legislativy

Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ ÚSTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) stanoví v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) podmínky pro nákup zboží v internetovém obchodě, který provozuje společnost BODYBE Europe, s.r.o., se sídlem Rokitanského 169/3, 500 03 Hradec Králové, IČ: 198 191 70, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 51874, mail: info@bodybe.cz, tel. +420 777 214 314 (dále jen „společnost BODYBE Europe, s.r.o.“ nebo „Prodávající“), na internetové stránce www.bodybe.cz (dále jen „Internetová stránka“), na které společnost BODYBE Europe, s.r.o. prezentuje zboží, které si zákazník může prostřednictvím Internetové stránky objednat a koupit.

1.2 Veškeré poptávky a následný nákup zboží prostřednictvím Internetové stránky se řídí těmito VOP.

1.3 Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

2. INFORMACE O ZBOŽÍ, PODMÍNKY A OMEZENÍ

2.1 Předmětem poptávky a následného nákupu prostřednictvím Internetové stránky jsou výrobky značky BODYBE – Love your skin (dále jen „Zboží“). Každá položka Zboží má svoji specifikaci (kód výrobku, název, cenu za jednotku, druh balení, trvanlivost apod., které jsou uvedeny na obalu příslušného Zboží (výrobku).

2.2 Tyto VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit Zboží od společnosti BODYBE Europe, s.r.o., je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

2.3 K nákupu Zboží prostřednictvím Internetových stránek je oprávněna pouze plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí s těmito VOP a udělí souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen Zákazník).

2.4 Dostupnost zboží prezentovaného na Internetové stránce je vázána na skladové zásoby a společnost BODYBE Europe, s.r.o. dostupnost Zboží negarantuje.

3. KUPNÍ SMLOUVA

3.1 K prodeji Zboží nabízeného Prodávajícím prostřednictvím Internetové stránky dochází na základě kupní smlouvy uzavřené v souladu s těmito VOP mezi společností BODYBE Europe, s.r.o., jako prodávajícím a zákazníkem splňujícím podmínky těchto VOP, jako kupujícím (dále jen „Kupní smlouva“).

3.2 Předmětem Kupní smlouvy je prodej Zboží nabízeného na Internetové stránce.

3.3 Kupní smlouva mezi společností BODYBE Europe, s.r.o. a Zákazníkem je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky Zákazníka společností BODYBE Europe, s.r.o. V případě, že k potvrzení Objednávky ze strany společnosti BODYBE Europe, s.r.o. nedojde, má se za to, že Kupní smlouva uzavřena nebyla.

4. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

4.1 Zákazník objednává Zboží nabízené společností BODYBE Europe, s.r.o. na Internetové stránce prostřednictvím objednávky, která je možná těmito způsoby:

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li Zákazník předchozí registraci,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace

(dále jen „Objednávka“).

4.2 Podmínkou úspěšného dokončení a odeslání Objednávky je označení objednávaného zboží, potvrzení kupní ceny za Zboží, výběru způsobu doručení, výběr způsobu platby a řádné a úplné vyplnění všech povinných údajů.

4.3 Každá odeslaná Objednávka je považována za závazný návrh na uzavření Kupní smlouvy. Před odesláním Objednávky bude Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a případně měnit vstupní údaje, které do Objednávky vložil.

4.4 Zákazník může svoji Objednávku zrušit pouze do okamžiku zahájení expedice Objednaného Zboží.

4.5 V případě, že některý z požadavků uvedených v Objednávce nemůže společnost BODYBE Europe, s.r.o. splnit, zašle Zákazníkovi na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Kupní smlouvy a Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením Zákazníka o přijetí této nabídky společnosti BODYBE Europe, s.r.o. na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto VOP.

4.6 Společnost BODYBE Europe, s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit Objednávku nebo její část zejména v případě, že se objednané Zboží během vyřizování Objednávky přestane vyrábět nebo dodávat do České republiky nebo pokud bude prodej takového Zboží na území České republiky zakázán, případně se výrazným způsobem změní jeho cena nebo jiné podmínky jeho dodání. O zrušení Objednávky nebo její části bude Zákazník informován.

4.7 Pokud již Zákazník před zrušením Objednávky uhradil kupní cenu Zboží nebo její část, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu. V případě zrušení Objednávky Zákazníkem dle odst. 4.4 tohoto článku VOP, je společnost BODYBE Europe, s.r.o. oprávněna jednostranně započíst veškeré své případné (i nesplatné) pohledávky za Zákazníkem oproti pohledávce Zákazníka na vrácení kupní ceny Zboží nebo její části.

4.8 Zákazník je při změně či zrušení Objednávky povinen uvést číslo Objednávky, datum Objednávky a číslo bankovního účtu pro vrácení ceny Zboží.

5. ZÁKAZNICKÝ ÚČET

5.1 Na základě registrace Zákazníka provedené na Internetové stránce může Zákazník přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může Zákazník provádět objednávání Zboží. Zákazník může objednávat Zboží také bez registrace.

5.2 Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání Zboží je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v zákaznickém účtu a při objednávání Zboží jsou společností BODYBE Europe, s.r.o. považovány za správné.

5.3 Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Společnost BODYBE Europe, s.r.o. nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

5.4 Zákazník není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5.5 Společnost BODYBE Europe, s.r.o. může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když Zákazník svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti z Kupní smlouvy a těchto VOP.

5.6 Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení společnosti BODYBE Europe, s.r.o., popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

6. KUPNÍ CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A DOSTUPNOST ZBOŽÍ

6.1 Zákazník je povinen uhradit kupní cenu za Zboží dle Kupní smlouvy (dále jen „Kupní cena“) a příslušnou částku daně z přidané hodnoty odpovídající Kupní ceně v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6.2 Ke stanovení Kupní ceny jsou rozhodující částky uvedené jako ceny u příslušného Zboží na Internetové stránce k okamžiku potvrzení Objednávky Zákazníka společností BODYBE Europe, s.r.o.

6.3 Kupní cena a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může být Zákazníkem uhrazeno následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány
 • bezhotovostně platební kartou
 • Apple Pay
 • Google Pay

Všechny tyto platby probíhají přes platební bránu Comgate, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: https://www.comgate.cz/smluvni-dokumenty. V případě online plateb platební bránou Comgate je Celková cena splatná do 3 dnů.

 • dobírkou v hotovosti při předání zboží dopravcem

6.4 Společně s Kupní cenou je Zákazník povinen zaplatit společnosti BODYBE Europe, s.r.o. také veškeré náklady spojené s balením a dodáním Zboží dle aktuálního ceníku Prodávajícího uvedeného k okamžiku zadání Poptávky na Internetové stránce. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále Kupní cenou i náklady spojené s dodáním Zboží.

6.5 V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření Kupní smlouvy.

6.6 V případě bezhotovostní platby je závazek Zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.

6.7 Prodávající nepožaduje od Zákazníka předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada Kupní ceny před odesláním Zboží není zálohou.

6.8 Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Zákazník výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho e-mailovou adresu.

6.9 Dostupnost Zboží prezentovaného na Internetové stránce je vázána na aktuální stav skladových zásob Zboží a společnost BODYBE Europe, s.r.o. dostupnost Zboží negarantuje.

6.10 Aby byla zajištěna dostupnost Zboží co největšímu počtu zákazníků, je společnost BODYBE Europe, s.r.o. oprávněna předem stanovit maximální limity odběru jednotlivých položek Zboží jedním Zákazníkem a/nebo pro určité časové období. Tímto ustanovením však není dotčeno právo společnosti BODYBE Europe, s.r.o. v případě individuální poptávky velkého množství jednoho druhu Zboží toto zboží nedodat, případně počet poptávaných kusů omezit na rozumnou míru dle uvážení Prodávajícího. Stanovení velkého množství je vždy na rozumné úvaze společnosti BODYBE Europe, s.r.o. , a to s přihlédnutím k ceně Zboží, druhu, skladovým zásobám, možnostem dopravy apod. O nedoručení nadlimitního objemu Zboží dle příslušné Objednávky, či o omezení tohoto objemu ze strany společnosti BODYBE Europe, s.r.o. bude Zákazník vždy vyrozuměn.

6.11 V případě, že z důvodů, které společnost BODYBE Europe, s.r.o. není schopna ovlivnit, že nebude dostupné Zboží, které Zákazník poptává, společnost BODYBE Europe, s.r.o. při doručení nabídne Zákazníkovi Zboží, které svými vlastnostmi a cenou nejvíce odpovídá poptávce Zákazníka. Při doručení budou tyto náhradní produkty odděleny od ostatního Zákazníkem poptávaného Zboží a Zákazník je oprávněn je zcela či částečně odmítnout převzít.

6.12 Veškerá vyobrazení Zboží na Internetové stránce jsou pouze orientační a rozhodující je vždy popis Zboží uvedený u příslušné položky na Internetové stránce. Společnost BODYBE Europe, s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za nesoulad Zboží s jeho vyobrazením na Internetové stránce.

7. DORUČENÍ ZBOŽÍ

7.1 Zákazník je v Objednávce povinen závazně zvolit jím vybraný způsob doručení (odběru) Zboží a případně řádně a úplně uvést svoji adresu pro doručení.

7.2 Zboží je Zákazníkovi dodáno:

 • na adresu určenou Zákazníkem v Objednávce,
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou Zákazník určil,
 • osobním odběrem na pobočce Prodávajícího

7.3 Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv bez dalšího přerušit či ukončit jeden ze shora uvedených způsobů doručování.

7.4 Podmínkou výběru možnosti doručení je jejich dostupnost pro Zákazníka. Informaci o dostupnosti možnosti doručení a ceně Zboží bude Zákazníkovi dostupná v okamžiku zadávání jednotlivých požadavků Objednávky na Internetových stránkách.

7.5 Náklady na dodání Zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí Zboží jsou uvedeny v Objednávce Zákazníka a v potvrzení Objednávky Prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Zákazníka, nese Zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.6 Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Zákazníkem v Objednávce, je Zákazník povinen převzít Zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.7 Při převzetí zboží od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Zákazník zásilku od přepravce převzít.

7.8 Prodávající vystaví Zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu Zákazníka a ke stažení v potvrzující objednávce.

7.9 Zákazník nabývá vlastnické právo ke Zboží zaplacením celé Kupní ceny za Zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím Zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu Zboží přechází na Zákazníka okamžikem převzetí Zboží nebo okamžikem, kdy měl Zákazník povinnost Zboží převzít, ale v rozporu s Kupní smlouvou tak neučinil.

8. KVALITA ZBOŽÍ, VADY ZBOŽÍ A NÁROKY Z NICH VYPLÝVAJÍCÍ

8.1 Společnost BODYBE Europe, s.r.o. ručí za kvalitu dodaného Zboží do data spotřeby uvedeného na příslušném výrobku či jeho obalu nebo pro příslušný výrobek na Internetových stránkách.

8.2 Zákazník je povinen se řídit pokyny pro nakládání se Zbožím uvedenými na jeho obalu, připojeném informačním letáku nebo na Internetové stránce.

8.3 Podmínkou odpovědnosti společnosti BODYBE Europe, s.r.o. za případné vady Zboží je dodržení (i) těchto VOP, (ii) platných právních předpisů, (iii) pokynů pro nakládání se Zbožím uvedených na jeho obalu, připojeném informačním letáku nebo na Internetové stránce a (iv) přiměřených skladovacích a užitných podmínek pro Zboží u Zákazníka. Společnost BODYBE Europe, s.r.o. neodpovídá za vady na kvalitě Zboží způsobené porušením povinností Zákazníka dle těchto VOP, zejména jeho nesprávným skladováním či zacházením s ním.

8.4 Prodávající odpovídá Zákazníkovi, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Zákazníkovi, že v době, kdy Zákazník zboží převzal:

 • má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

8.5 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí Zboží Zákazníkem, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.

8.6 V případě výskytu vady může Zákazník Prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

 • výměnu za nové Zboží,
 • opravu Zboží,
 • přiměřenou slevu z Kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.

8.6 Zákazník má právo odstoupit od smlouvy:

 • pokud má Zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad Zboží.

8.8 Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen Zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy Zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

8.9 Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se Zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a Zákazník má právo od Kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle Zákazníka (uplatnění práva z vadného plnění) Prodávajícímu.

8.10 Prodávající písemně informuje Zákazníka o výsledku reklamace.

8.11 Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil.

8.12 V případě oprávněné reklamace má Zákazník právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může Zákazník u Prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

8.13 Volbu způsobu reklamace má Zákazník.

8.14 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit:

 • od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal, a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Pro vyloučení všech pochybností se dále konstatuje, že nelze vrátit Zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, Zboží, které je poškozené, nese znaky používání či je jinak znehodnoceno nebo jehož obal je porušen.

9.2 Nejedná-li se o případ uvedený shora v odst. 9.1 tohoto článku či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, má Zákazník v souladu s ustanovením čl. 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí Zboží, a to bez udání důvodu.

9.3 V případě, že je předmětem Kupní smlouvy několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být společnosti BODYBE Europe, s.r.o. odesláno ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci. V případě odstoupení od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší.

9.4 Pro dodržení lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy musí Zákazník odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od Kupní smlouvy, to buď elektronicky na adresu: info@bodybe.cz nebo písemnou formou na adresu: BODYBE Europe, s.r.o., K Zastávce 546/22a, 503 41 Hradec Králové.

9.5 Zákazník, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit Prodávajícímu Zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Zákazník nese náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

9.6 Odstoupí-li Zákazník od smlouvy, vrátí mu Prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí Zákazníkovi přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Zákazník souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

9.7 Jestliže Zákazník zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Zákazníkovi náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

9.8 Odstoupí-li Zákazník od Kupní smlouvy, není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.

9.9 Zboží musí vrátit Zákazník Prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na Zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení Kupní ceny.

9.10 Pro vyloučení všech pochybností a nejasností Zákazník bere na vědomí, že v případě vracení Zboží podle tohoto článku je z hlediska vrácení Kupní ceny zboží Zákazníkovi rozhodná Kupní cena, kterou Zákazník uhradil v okamžiku úhrady Kupní ceny vraceného Zboží.

9.11 Ustanovením tohoto článku nejsou dotčena jakákoli práva a povinnosti Zákazníka, která pro něj vyplývají z obecně závazných právních předpisů nebo VOP ve vztahu k uplatnění práv Zákazníka z odpovědnosti za vady Zboží (reklamace vadného zboží).

9.12 Do doby převzetí Zboží Zákazníkem je společnost BODYBE Europe, s.r.o. oprávněna kdykoli od Kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí společnost BODYBE Europe, s.r.o. Kupní cenu Zákazníkovi bez zbytečného odkladu, bezhotovostním převodem na bankovní účet určený Zákazníkem.

9.13 Je-li společně se Zbožím Zákazníkovi poskytnut i dárek, je darovací smlouva mezi společností BODYBE Europe, s.r.o. a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Zákazníkem, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Zákazník je povinen spolu se Zbožím společnosti BODYBE Europe, s.r.o. vrátit i poskytnutý dárek.

OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

10.1 Vlastníkem a provozovatelem Internetové stránky je společnost BODYBE Europe, s.r.o., která je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna vykonávat majetková práva k Internetové stránce. Společnosti BODYBE Europe, s.r.o. svědčí veškerá autorská práva k vlastnímu obsahu, a to včetně vizualizace a designu Internetové stránky, veškerých vyobrazení na této Internetové stránce, jakož i k databázím na Internetové stránce.

10.2 Každý, kdo navštíví Internetovou stránku je uživatelem této Internetové stránky (dále jen „Uživatel“) a je povinen se při jejím používání řídit platnými právními předpisy a rozhodnutími orgánů státní správy, jednat v souladu s dobrými mravy a těmito VOP, nepoškozovat dobré jméno a práva společnosti BODYBE Europe, s.r.o. ani práva ostatních Uživatelů.

10.3 Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

 • užívat jak celek, tak i jednotlivé součásti Internetové stránky jinak, než pro vlastní potřebu, tj. zejména nebude nad rámec své potřeby kopírovat, stahovat a šířit její obsah;
 • zasahovat jiným Uživatelům do užívání Internetové stránky a jakýmkoli způsobem jim v užití Internetové stránky bránit;
 • zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu společnosti BODYBE Europe, s.r.o. do obsahu či technické podstaty Internetové stránky;
 • zasahovat do bezpečnosti Internetové stránky;
 • využívat Internetovou stránku pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) a řetězových zpráv, zasílat na tuto Internetovou stránku viry nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy;
 • zasílat na Internetovou stránku zprávy obsahující viry, nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy;
 • vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity Uživatele, či pokoušet se proniknout na účet jiných Uživatelů.

ZNEUŽITÍ SLUŽBY

11.1 Zneužití Internetové stránky je zakázáno. Za zneužití Internetové stránky je považováno zejména:

 • šíření obsahu, který je obtěžující, hanlivý, proti lidské důstojnosti, diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, barvy pleti, rasy nebo pohlaví, který propaguje násilí či jakékoli další protiprávní jednání či porušování sektorových pravidel;
 • šíření obsahu, který ohrožuje veřejný pořádek nebo oprávněné zájmy jiného Zákazníka, Uživatele či společnosti BODYBE Europe, s.r.o..;
 • získávání neoprávněného přístupu k jiným počítačovým systémům;
 • narušování možnosti užití Internetové stránky jinému Zákazníkovi;
 • porušování práv týkající se užití veřejné sítě elektronických komunikací;
 • narušování nebo přerušování sítí nebo internetových stránek spojených s Internetovou stránkou;
 • tvorba, šíření či skladování elektronických kopií dokumentů a materiálů, které jsou chráněny autorským právem bez předchozího souhlasu jejich vlastníka.

11.2 Společnost BODYBE Europe, s.r.o. je oprávněna závadný obsah z Internetové stránky odstranit a požadovat a vymáhat po Uživateli, který zneužitím Služby nebo Internetové stránky způsobil společnosti BODYBE Europe, s.r.o. škodu, uhrazení této škody v plné výši. Škodou se rozumí jakákoli škoda způsobená společnosti BODYBE Europe, s.r.o. nebo škoda, kterou vůči společnosti BODYBE Europe, s.r.o. uplatnily třetí osoby, kterým v důsledku zneužití Služby či Internetové stránky Uživatelem vznikla škoda. Škodou se rozumí jak přímá škoda, tak jakékoli nezbytně vynaložené náklady a výlohy spojené s uplatněním práva na náhradu škody a odstranění závadného stavu, který zneužitím Služby nebo Internetové stránky vznikl. Za škodu je považována také peněžitá pokuta, kterou příslušný správní orgán udělil společnosti BODYBE Europe, s.r.o. za porušení právních předpisů jako důsledek zneužití Služby nebo Internetové stránky Uživatelem.

11.3 Společnost BODYBE Europe, s.r.o. nenese odpovědnost zejména za:

 • obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím Internetové stránky, odkazy na stránky třetích osob umístněné na Internetové stránce, reklamu, popřípadě jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Internetové stránky;
 • obsah umístěný na Internetovou stránku bez jejího souhlasu a vědomí, jestliže pro společnost BODYBE Europe, s.r.o. není technicky možné a ekonomicky únosné jeho umístění a užívání zabránit;
 • nekompatibilitu Internetové stránky s koncovým zařízením a/nebo softwarem Zákazníka nebo s jeho připojením k síti elektronických komunikací;
 • technické obtíže, včetně chyb a výpadků spojení s Internetovou stránkou.

11.4 Ustanoveními tohoto článku není dotčena odpovědnost společnosti BODYBE Europe, s.r.o. za vady produktů, které prostřednictvím poptávky Služby Zákazník nakoupil ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

12.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

12.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

12.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

13.1 Za účelem realizace Kupní smlouvy bude společnost BODYBE Europe, s.r.o. zpracovávat osobní údaje Zákazníka v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“), a to v rozsahu a způsobem uvedeným v https://www.bodybe.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Tyto VOP upravují podmínky koupě a prodeje zboží v Internetovém obchodě a okamžikem uzavření Kupní smlouvy se Zákazníkem se stávají nedílnou součástí Kupní smlouvy.

15.2 VOP i Kupní smlouva se řídí českým právním řádem a k řešení sporů v souvislosti s prodejem zboží v Internetovém obchodě jsou příslušné věcně a místně příslušné soudy ČR.

15.3 V případě rozporu české a anglické verze obsahu VOP nebo Internetové stránky je rozhodující česká verze.

15.4 Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane nebo bude takovým shledáno, použije se namísto takového neplatného ustanovení, ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení těchto VOP není dotčena platnost a účinnost jejich ostatních ustanovení.

15.5 Změny a doplňky Kupní smlouvy či těchto VOP vyžadují písemnou formu. Písemná forma je vyžadována i pro vzdání se jakéhokoliv práva či prominutí jakéhokoliv nároku dle Kupní smlouvy nebo těchto VOP či v souvislosti s nimi.

15.6 Jestliže společnost BODYBE Europe, s.r.o. v případě jednotlivého nebo opakovaného porušování VOP neuplatnila svoje práva, která jí v důsledku porušení vznikla, v žádném případě takový postup nelze považovat za vzdání se práva a neovlivňuje to práva společnosti BODYBE Europe, s.r.o. toto plnění vymáhat. Jestliže společnost BODYBE Europe, s.r.o. promine porušení některého ustanovení VOP, nebude to chápáno jako prominutí příštích porušení těchto ustanovení, ani jiných porušení jiných ustanovení VOP.

15.7 Společnost BODYBE Europe, s.r.o. neodpovídá za porušení těchto VOP, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Společnost BODYBE Europe, s.r.o. je oprávněna kdykoli změnit VOP, přičemž nové znění VOP je účinné okamžikem jejich zveřejnění na Internetové stránce. Má se za to, že Zákazník, který objednává zboží prostřednictvím Internetového obchodu poté, co změna VOP nabyla účinnosti, s novým zněním VOP souhlasí.

15.8 Společnost BODYBE Europe, s.r.o. není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

15.9 Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Společnost BODYBE Europe, s.r.o. je oprávněna prodej Zboží v Internetovém obchodě či poskytování Služby kdykoli ukončit či přerušit.